Regulamin GIGLIKE

§ 1. Definicje

 1. Cena Zamówienia – kwota w polskich złotych (PLN) stanowiąca cenę netto całego Zamówienia złożonego przez Gigera, obejmująca wszystkie świadczenia należne GIGLIKE w związku z umożliwieniem Gigerowi dostępu do Usług Końcowych objętych Zamówieniem, płatna przez Gigera na podstawie Zamówienia (ze środków zadeklarowanych w Portfelu lub własnych, w tym z Instrumentu Płatniczego); w przypadku, gdy Zamówienie obejmuje Usługi Końcowe świadczone bezterminowo w sposób ciągły lub cykliczny, wskutek czego dochodzi do zmian Subskrypcji, Cena Zamówienia w takim zakresie stanowi zapłatę za pierwszy okres rozliczeniowy, natomiast zapłata za kolejne okresy rozliczeniowe następuje w formie Opłaty Abonamentowej.
 2. Dostęp – pojedyncze uprawnienie do korzystania przez jednego Gigera z Platformy, a w zależności od uzgodnień Udostępniającego z GIGLIKE – także  udostępnianych w ramach tego Dostępu Usług Końcowych (poprzez określenie Subskrypcji sprzężonej z danym Dostępem), z określonym przez Udostępniającego zakresem uprawnień;
 3. Giger – osoba fizyczna (przedsiębiorca) prowadząca we własnym imieniu przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, korzystająca z Usług GIGLIKE, wskazywana przez Udostępniającego, której udzielany jest Dostęp w danym okresie rozliczeniowym, w ramach którego GIGLIKE udostępnia możliwość korzystania z Usług Końcowych; Gigerem może być także Udostępniający;
 4. GIGLIKE – podmiot świadczący Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zarejestrowany pod firmą: GIGLIKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-601) przy ul. Zana 11a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000825479, której nadano NIP: 5213888437 oraz REGON: 385410350.
 5. Instrument Płatniczy instrument płatniczy lub karta płatnicza w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.), służąca do automatycznego pobierania Opłaty Abonamentowej lub Cen Zamówień od Użytkowników i dokonywania innych transakcji płatniczych, w tym uwierzytelnienia, przez operatora płatności działającego na zlecenie GIGLIKE;
 6. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez GIGLIKE w ramach Platformy, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, za pomocą której może uzyskać on dostęp do Platformy, w szczególności Panelu lub marketplace.
 7. Koszyk – usługa elektroniczna świadczona przez GIGLIKE w ramach Platformy, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Gigera, zawierająca zestawienie Usług Dodatkowych lub Pakietów, które zostały przez niego wyselekcjonowane z zamiarem złożenia Zamówienia (także skutkującego dokonaniem zmian w Subskrypcji), umożliwiająca zmianę ich liczby i innych parametrów; usługa ta nie rodzi jednak obowiązku zapłaty.
 8. Kwota Limitu – oznacza pulę środków finansowych Portfela przyznanych przez Udostępniającego na Dostęp, przeznaczonych do wykorzystania przez Gigera.
 9. Odwiedzający – osoba przeglądająca Treści, niebędąca Użytkownikiem lub niezalogowana do swojego Konta.
 10. Opłata Abonamentowa – całkowita miesięczna opłata należna GIGLIKE z tytułu świadczenia Usług GIGLIKE na rzecz Gigera, obejmująca wynagrodzenie za wszystkie Usługi Końcowe wchodzące w skład Subskrypcji, płatna przez Udostępniającego lub Gigera, w zależności od przypadku, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
 11. OWU – wybrany regulamin (wzorzec umowy), obejmujący ogólne warunki świadczenia danej Usługi Końcowej przez danego Partnera, dostarczany przez danego Partnera, do którego akceptacji zobowiązani są Gigerzy przed pierwszym skorzystaniem z danej Usługi Końcowej;
 12. Pakiet – określony przez GIGLIKE zbiór Usług Końcowych objętych jedną ceną, świadczonych łącznie na rzecz Gigera.
 13. Panel – stanowiąca element Platformy przestrzeń wyłącznego dostępu Udostępniającego lub Gigera, służąca docelowo: (i) dla Udostępniającego – do zarządzania opłacanymi Usługami GIGLIKE, w szczególności do dokonywania zmian w Dostępach lub Subskrypcjach, a (ii) dla Gigera – do zarządzania Subskrypcją (o ile jest to możliwe w ramach jego Dostępu), w szczególności poprzez składanie Zamówień oraz do zarządzania profilem Gigera, w szczególności jego danymi.
 14. Partner – podmiot współpracujący z GIGLIKE, który w ramach nawiązanego z GIGLIKE stosunku prawnego zobowiązał się świadczyć na rzecz Gigerów Usługi Końcowe różnego rodzaju, zgodne ze swoim przedmiotem działalności.
 15. Platforma – portal internetowy GIGLIKE dostępny pod adresem https://app.giglike.com/login wraz ze wszystkimi subdomenami i podstronami, obejmujący w szczególności aplikację webową GIGLIKE udostępnianą w modelu SaaS, której główną funkcjami są Panel oraz marketplace, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać Rejestracji.
 16. Polityka Prywatności – dokument przyjęty przez GIGLIKE i dostępny w Platformie, opisujący szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez GIGLIKE, dostępny pod adresem: https://www.giglike.com/polityka-prywatnosci/.
 17. Portfel – oznacza planowany, alternatywny sposób płatności udostępniany w ramach Subskrypcji za Zamówienia lub Usługi Dodatkowe w ramach świadczonych na rzecz Gigera Usług Końcowych, wykorzystywany wedle uznania Gigera korzystającego z Dostępu w danym okresie rozliczeniowym; o fakcie wdrożenia funkcji Portfela GIGLIKE poinformuje Gigerów w ramach odrębnej komunikacji w Platformie.
 18. Regulamin – niniejszy regulamin portalu GIGLIKE.
 19. Rejestracja – podanie za pośrednictwem formularza dostępnego w Platformie swoich danych osobowych, połączone z wyrażeniem obligatoryjnej zgody na postanowienia Regulaminu.
 20. Subskrypcja – określony przez Udostępniającego lub Gigera (o ile jest to możliwe w ramach jego Dostępu) zakres świadczonych cyklicznie lub w sposób ciągły Usług GIGLIKE oraz Usług Końcowych, w szczególności poprzez określony zestaw Pakietów i Usług Dodatkowych, objęty jedną ceną w postaci Opłaty Abonamentowej.
 21. Treści – wszelkie treści, w tym informacje, opinie, obrazy lub odnośniki do stron internetowych zamieszczone w Platformie przez Użytkownika, Partnera lub GIGLIKE.
 22. Udostępniający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (przedsiębiorca), prowadząca przedsiębiorstwo we własnym imieniu, będąca jednocześnie zakładem pracy lub inną jednostką zrzeszającą potencjalnych Gigerów, która zawarła z GIGLIKE umowę, obejmującą udostępnienie Usług GIGLIKE i świadczenie ich na rzecz upoważnionych przez ten podmiot Gigerów (pracowników, usługodawców i zleceniobiorców lub innych współpracowników) lub na jego rzecz, w zależności od przypadku, po wcześniejszej Rejestracji, za wynagrodzeniem płatnym przez Udostępniającego lub Gigera; Udostępniającym może być osoba trzecia względem Gigera lub sam Giger, o ile GIGLIKE udostępnia taką możliwość w Platformie.
 23. Umowa Końcowa – umowa obejmująca Zamówienie.
 24. UŚU – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z GIGLIKE poprzez Rejestrację, ze wszystkimi zmianami wynikającymi z modyfikacji Subskrypcji.
 25. Usługi – Usługi GIGLIKE oraz wszelkie towarzyszące im usługi świadczone drogą elektroniczną przez GIGLIKE na rzecz Użytkowników, w szczególności utrzymywanie Panelu oraz zapewnienie funkcjonowania Platformy.
 26. Usługi Dodatkowe – wszelkie Usługi Końcowe, niewchodzące w skład danego Pakietu, na które Giger składa odrębne Zamówienie, a także wszelkie świadczenia dodatkowe dostępne za odrębną odpłatnością w ramach świadczonych na rzecz Gigera Usług Końcowych, zgodnie z odpowiednim OWU.
 27. Usługi GIGLIKE – świadczone przez GIGLIKE usługi dostępu do Usług Końcowych świadczonych przez Partnerów na rzecz Gigerów.
 28. Usługi Końcowe – wszelkie usługi, niezależnie od ich liczby, rodzaju, charakteru, treści i stopnia złożoności, świadczone przez Partnerów (lub GIGLIKE, o ile zostało to wyraźnie wskazane) na rzecz Gigera.
 29. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (przedsiębiorca) prowadząca przedsiębiorstwo we własnym imieniu, która zawarła z GIGLIKE UŚU; Użytkownikiem może być GIGer, a także Udostępniający lub jego należycie umocowany przedstawiciel (jeżeli nie jest jednocześnie GIGerem).
 30. Weryfikacja – czynność dokonywana przez Użytkownika po wysłaniu formularza rejestracyjnego, polegająca na potwierdzeniu prawdziwości podanego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link, umożliwiające utworzenie Konta i zalogowanie się do Panelu.
 31. Wskaźnik Waloryzacji – wskaźnik odpowiadający (i) wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS, albo (ii) wysokości wskaźnika wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw publikowanego przez Prezesa GUS w Rynku Wewnętrznym, jeśli przekroczy on wysokość wskaźnika wskazanego w ppkt (i);
 32. Zamówienie – oświadczenie woli Gigera wykonania na jego rzecz jednorazowo bądź bezterminowo w sposób ciągły lub cykliczny wybranej Usługi Dodatkowej lub większej ich liczby, w tym także Usług Końcowych wchodzących w skład wybranego Pakietu, względnie wszelkich Pakietów i Usług Końcowych wchodzących w skład Subskrypcji, w określonym przez Gigera czasie, objętych jedną Ceną Zamówienia; w zależności od przypadku złożenie Zamówienia może skutkować zmianą zakresu Subskrypcji.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Usług oraz Platformy, tj. portalu agregującego Usługi Końcowe i umożliwiającego dostęp do nich Gigerom, w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników. 
 3. Treść Regulaminu jest nieprzerwanie i nieodpłatnie dostępna w Platformie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdej chwili. Właścicielem i administratorem Platformy oraz marki GIGLIKE jest GIGLIKE. Autorskie prawa majątkowe do Platformy, w zakresie, w jakim nie obejmują przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, a także prawa do baz danych, należą w całości do GIGLIKE i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 4. Z uwagi na stały rozwój Usług, GIGLIKE zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Platformy poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, Usług, podstron, subdomen lub usunięcie istniejących, a także zmianę technicznego sposobu realizacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba że zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji Regulaminu. 
 5. Platforma jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej https://giglike.com wszystkich jej podstron i subdomen. GIGLIKE jest zobowiązana do obsługi technicznej Platformy oraz do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności. GIGLIKE podejmuje starania w celu zapewnienia dostępności Platformy przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, zastrzega sobie jednakże możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Platformy.
 6. Rejestracja oraz przeglądanie Treści jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika, a zawarcie UŚU nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika. Korzystanie z Usług Końcowych jest odpłatne, w formie Opłaty Abonamentowej lub Cen Zamówień.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie z Platformy oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych poprzez Platformę ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 8. Warunkiem korzystania w pełni z Usług jest dokonanie Rejestracji. Przeglądanie Treści Platformy nie wymaga Rejestracji, przy czym zakres Treści widocznych dla Odwiedzającego różni się od zakresu Treści widocznych dla Użytkownika.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Platformy lub Usług, to:
  1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenie podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. przeglądarka internetowa umożliwiająca odczyt stron internetowych napisanych w języku HTML;
   2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 10. GIGLIKE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej UŚU, oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, w tym Partnerów, w szczególności w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.
 11. Użytkownicy zobowiązani są do osobistego działania, przez co należy rozumieć:
  1. w przypadku Gigera – występowanie we własnym imieniu;
  2. w przypadku Użytkownika innego niż Giger, w szczególności Udostępniającego – przez osobę uprawnioną do reprezentacji lub należycie umocowanego pełnomocnika.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do: 
  1. niedostarczania i nieprzekazywania Treści zabronionych przez przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. Treści propagujących przemoc, zniesławiających, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. podawania danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym, kompletnych, aktualnych, rzetelnych oraz niewprowadzających w błąd;
  3. korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
  4. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla GIGLIKE,
  6. korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety internetowej.
 13. Pobieranie, kopiowanie, transmitowanie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy Treści wymaga każdorazowo zgody GIGLIKE i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów GIGLIKE oraz innych Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie Treści w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Platformy oraz oznaczeń podmiotów trzecich, w szczególności Partnerów, w tym charakterystycznych elementów graficznych, w ramach zewnętrznych serwisów internetowych. 
 14. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, GIGLIKE może podjąć działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez udzielenie Użytkownikowi upomnienia, zobowiązania go do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków, czasowe zawieszenie lub ograniczenie dostępu do Konta (ban), usunięcie Użytkownika (wypowiedzenie UŚU), uniemożliwienie mu dostępu do Platformy lub uniemożliwienie mu ponownej Rejestracji (ban permanentny).
 15. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, GIGLIKE uprawniona jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych Treści. W takiej sytuacji GIGLIKE nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Treści, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zastosowaniu procedury uniemożliwienia dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których GIGLIKE powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia.
 16. Zabrania się Użytkownikom korzystać z Platformy w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem GIGLIKE, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować GIGLIKE lub Usługi.
 17. Zabrania się Użytkownikom odsprzedaży całości lub części Usług GIGLIKE, Subskrypcji, Dostępów, jakichkolwiek Pakietów lub Usług Dodatkowych.
 18. Użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania GIGLIKE o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym GIGLIKE danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Platformy. GIGLIKE po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

 § 3. Rejestracja i Konto

 1. Korzystanie z Usług GIGLIKE, a w konsekwencji także z Usług Końcowych jest możliwe wyłącznie dla Gigerów, a warunkiem takiego korzystania jest posiadanie Konta. Utworzenie Konta jest możliwe poprzez Rejestrację. 
 2. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób, którym GIGLIKE udostępnił taką możliwość, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego między GIGLIKE, a Udostępniającym, za pośrednictwem specjalnego, indywidualnego linku przekazanego przez GIGLIKE lub Udostępniającego. W przypadku, gdy porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostało zawarte z GIGLIKE także lub wyłącznie w celu świadczenia przez niego Usług GIGLIKE na rzecz strony tego porozumienia, Udostępniający jest jednocześnie Gigerem, a wszelkie wynikające z tego następstwa, w szczególności prawa i obowiązki wynikające z uzyskania statusu Gigera, mają odpowiednie zastosowanie do takiego Udostępniającego.
 3. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a GIGLIKE UŚU której przedmiotem jest świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym Usług GIGLIKE na każde żądanie Użytkownika, na którą składają się Regulamin oraz wszelkie parametry Subskrypcji.
 4. Z chwilą Rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto pozwalające na zarządzanie parametrami UŚU (w szczególności poprzez Panel), w tym wprowadzenie i zmianę danych osobowych, usunięcie Konta (wypowiedzenie UŚU), a także składanie Zamówień. Dostęp do Konta może nastąpić po ustanowieniu przez Użytkownika hasła uwierzytelniającego w trakcie Rejestracji poprzez link udostępniony przez GIGLIKE lub Udostępniającego.
 5. Każda osoba fizyczna, dokonując Rejestracji, oświadcza, iż posiada należyte umocowanie faktyczne lub prawne do reprezentowania Użytkownika lub do występowania w jego imieniu i składania w jego imieniu oświadczeń woli w zakresie odpowiadającym dokonywanej czynności.
 6. Z chwilą Rejestracji osoba działająca w imieniu Użytkownika przekazuje swoje dane osobowe, jak również dane reprezentowanego podmiotu GIGLIKE w celu ich przetwarzania i ewentualnego dalszego udostępnienia.
 7. Jeden Użytkownik winien posiadać wyłącznie jedno Konto. 
 8. W przypadku powzięcia przez GIGLIKE informacji, że oświadczenie Użytkownika, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub naruszenia ust. 7 powyżej, GIGLIKE może podjąć wszelkie przewidziane prawem lub Regulaminem kroki w stosunku do tej osoby oraz odmówić dalszego świadczenia Usług.
 9. Rejestracja następuje poprzez podanie za pośrednictwem formularza, do którego dostęp następuje poprzez unikatowy, indywidualny link dostarczony przez Udostępniającego lub GIGLIKE danych osobowych przyszłego Użytkownika, określonych w odpowiednim formularzu. Alternatywnie możliwe jest także zaimportowanie danych z bazy CEIDG.  
 10. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego do GIGLIKE Użytkownik otrzymuje od niego na podany adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym umożliwiającą dokonanie Weryfikacji. Weryfikacja jest niezbędna w celu uzyskania dostępu do Konta i prawidłowego zawarcia UŚU. Niedokonanie Weryfikacji w ciągu 3 miesięcy skutkuje usunięciem danych osobowych Użytkownika i brakiem zawarcia UŚU. GIGLIKE może także czasowo odstąpić od obowiązku Weryfikacji – w takim wypadku Konto zakładane jest z chwilą wysłania formularza Rejestracji.
 11. Warunkiem dokonania Rejestracji jest wyrażenie obligatoryjnej zgody na postanowienia Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności. Użytkownik może także wyrazić fakultatywną zgodę na przesyłanie przez GIGLIKE informacji handlowych. Rejestracja jest nieodpłatna.
 12. Podanie danych osobowych Użytkownika podczas Rejestracji jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne dla jej dokonania. Rejestracja jest dobrowolna, a brak obligatoryjnej zgody uniemożliwia Rejestrację, gdyż uniemożliwia korzystanie z Usług. 
 13. GIGLIKE zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika podawanych podczas Rejestracji np. poprzez kontakt e-mailowy. GIGLIKE jest także uprawniona do kierowania do Użytkownika komunikatów o charakterze technicznym, organizacyjnym, transakcyjnym i prawnym, w szczególności związanych z Usługami oraz podjętymi przez Użytkownika działaniami w Platformie.
 14. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail do rejestracji Konta.
 15. Świadczenie Usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Rozwiązanie UŚU z inicjatywy Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika z Platformy i jest możliwe poprzez wysłanie stosownego żądania do GIGLIKE na adres e-mail: [email protected] lub złożenie stosownej dyspozycji z poziomu ustawień Konta (o ile GIGLIKE udostępnił taką możliwość). 
 16. Z chwilą Rejestracji Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe GIGLIKE w celu ich przetwarzania i ewentualnego dalszego udostępnienia Partnerom w ramach Usług Końcowych, jakie mają być świadczone na rzecz Gigera.
 17. Dostęp do Konta następuje w drodze logowania w Platformie, dokonywane poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła zdefiniowanego przez Użytkownika w procesie Rejestracji. 
 18. Użytkownik powinien powstrzymać się od przekazywania swojego loginu i hasła osobom trzecim. GIGLIKE nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia osobom trzecim przez Użytkownika loginu i hasła dostępu do Konta.
 19. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może zarejestrować nowego Konta oraz korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody GIGLIKE.

§ 4. Rodzaje i zakres świadczonych Usług 

 1. Przed pierwszym skorzystaniem z Usług GIGLIKE Giger jest zobowiązany do aktywacji Dostępu z poziomu Konta.    
 2. W przypadku, gdy Dostęp jest uzyskiwany przez Gigera za pośrednictwem Udostępniającego Usługi GIGLIKE świadczone na rzecz Gigera pozostają dla niego nieodpłatne w takim zakresie, w jakim zostały opłacone przez Udostępniającego. Powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania (i) do Udostępniających, w tym także, jeżeli Giger jest jednocześnie Udostępniającym, (ii) w przypadku, gdy na podstawie umowy Udostępniającego z GIGLIKE Dostęp jest opłacany bezpośrednio przez Gigera, a także do § 5 ust. 1 zd. 2.
 3. Odpłatnością objęte są zawsze Usługi Końcowe świadczone przez Partnerów, jako składowa Opłaty Abonamentowej lub w formie Cen Zamówień, o ile nie zostały uprzednio opłacone z góry przez Udostępniającego w ramach Opłaty Abonamentowej.
 4. Niezależnie od powyższego Giger może być zobowiązany do zwrotu całości lub części Opłaty Abonamentowej Udostępniającemu na mocy odrębnych porozumień zawartych między Udostępniającym a Gigerem. 
 5. Świadczenie Usługi Końcowej na rzecz Gigera jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez niego OWU danej Usługi Końcowej dostarczanej przez danego Partnera oraz w odpowiednich przypadkach – także zgody na przekazanie danych osobowych Partnerowi i przetwarzania ich przez Partnera. Akceptacja ta następuje za pośrednictwem Platformy lub w ramach zewnętrznego środowiska dostarczanego przez danego Partnera (systemu teleinformatycznego Partnera.
 6. GIGLIKE przekazuje Partnerom dane osobowe Gigerów, którzy zaakceptowali odpowiednie OWU, co następuje na podstawie udzielonej zgody lub stanowi prawnie uzasadniony interes GIGLIKE w należytym wykonaniu zobowiązań względem Udostępniającego, Gigera i Partnera. Niezależnie od powyższego, GIGLIKE może przekazywać Gigerowi także dane umożliwiające bezpośredni kontakt z Partnerem, celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia Usługi Końcowej. Z chwilą przekazania danych osobowych Gigera Partnerowi oraz danych kontaktowych Partnera Gigerowi, uznaje się, iż świadczenie Usług GIGLIKE zostało dokonane w sposób należyty. W przypadku braku kontaktu inicjującego lub kontaktu zwrotnego ze strony Partnera w terminie 14 dni od rozpoczęcia pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, Giger może zwrócić się go GIGLIKE z prośbą o interwencję w jego sprawie, a GIGLIKE zobowiązane będzie do wyjaśnienia z Partnerem zaistniałej sytuacji; GIGLIKE nie ponosi jednakże odpowiedzialności za bierność Partnera.
 7. Przed przystąpieniem do świadczenia Usługi Końcowej Partner może zwrócić się do Gigera o przekazanie mu dodatkowych informacji i dokumentów, niezbędnych do świadczenia Usługi Końcowej, w szczególności dokumentów i informacji księgowych. Nieprzekazanie lub odmowa przekazania wszystkich żądanych przez Partnera dokumentów i informacji uniemożliwia świadczenie Usługi Końcowej na rzecz Gigera, co nie stanowi jednakże oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu UŚU, Umowy Końcowej, Subskrypcji lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z GIGLIKE. W konsekwencji bierność Gigera pozostaje bez wpływu na obowiązek uiszczenia Opłaty Abonamentowej lub Cen Zamówień, co może skutkować obowiązkiem świadczenia po stronie Gigera, w tym także na podstawie odrębnych porozumień z Udostępniającym lub będącego jednocześnie Udostępniającym.
 8. Świadczenie Usług Końcowych odbywa się w każdym wypadku na podstawie odpowiednich OWU, których warunki określane są przez Partnerów i co pozostaje poza zakresem kompetencji GIGLIKE. Usługi Końcowe nie stanowią elementu Usług GIGLIKE, gdyż ich elementem jest jedynie umożliwienie Gigerowi dostępu do Usług Końcowych. Warunki świadczenia Usług Końcowych określają wyłącznie Partnerzy.
 9. Podstawowy dostęp do Usług Końcowych za pośrednictwem GIGLIKE możliwy jest w ramach odgórnie ustalanych z GIGLIKE przez Udostępniającego Subskrypcji, w ramach których na rzecz Gigera może być świadczona jedna lub więcej Usług Końcowych / Pakietów, przez jednego lub większą liczbę Partnerów, w zależności od wybranego zakresu Subskrypcji. W przypadku wątpliwości lub wniosków w zakresie zakresu uprawnień Dostępu danego Gigera w ramach przyznanej mu Subskrypcji, Gigerzy winni kontaktować się z Udostępniającym.
 10. Jeżeli Dostęp danego Gigera to umożliwia, Giger może być uprawniony do samodzielnego wyboru Pakietów i Usług Dodatkowych, które będą świadczone na rzecz Gigera oraz do samodzielnego określania zakresu Subskrypcji, w tym poprzez rezygnację z Pakietów lub Usług Dodatkowych lub składanie odpowiednich Zamówień, przy czym w zależności od modelu Dostępu wykupionego przez Udostępniającego – mogą być one opłacane ze środków dostępnych w Portfelu lub bezpośrednio przez Gigera za pomocą Instrumentu Płatniczego. 
 11. Zmiana w zakresie Subskrypcji danego Gigera są możliwe w następujący sposób:
  1. w drodze aktualizacji dokonywanej w tym zakresie przez Udostępniającego (o ile na mocy umowy zawartej między Udostępniającym a GIGLIKE jest to możliwe); z tytułu zmian dokonanych w ten sposób Gigerom nie przysługują żadne roszczenia względem GIGLIKE, poza roszczeniem o umożliwienie dostępu do Usług Końcowych objętych zmienioną Subskrypcją.
  2. w drodze samodzielnej zmiany dokonywanej przez Gigera w Panelu – o ile Dostęp danego Gigera to umożliwia.
 12. Zmiany w zakresie Subskrypcji Gigera mogą wiązać się z obowiązkiem odpłatności lub dodatkowego świadczenia po stronie Gigera, zarówno za pomocą środków dostępnych w Portfelu jak i bezpośrednio przez Gigera za pomocą Instrumentu Płatniczego, co każdorazowo winno regulować porozumienie wiążące go z Udostępniającym lub dokonane między nimi ustalenia. W przypadku przekroczenia Kwoty Limitu, zmiany w zakresie Subskrypcji lub też samodzielne określenie jej zakresu poprzez wybór odpowiednich Pakietów i Usług Dodatkowych, a także skuteczność złożonego Zamówienia z wykorzystaniem środków w Portfelu, uzależnione są od uiszczenia przez Gigera dopłaty brakującej kwoty za pomocą Instrumentu Płatniczego.
 13. Niezależnie od powyższego, o ile GIGLIKE udostępnia taką możliwość, Giger może nabywać Usługi Dodatkowe oraz Pakiety, poprzez Zamówienia składane i opłacane przez samego Gigera, za pomocą za pomocą Instrumentu Płatniczego – cyklicznie w formie Opłaty Abonamentowej lub każdorazowo w formie Cen Zamówień.
 14. Świadczenie Usług Końcowych następuje zawsze od 1. dnia miesiąca kalendarzowego. Zmiany w zakresie Subskrypcji oraz Zamówienia winny zostać dokonane lub złożone do 26. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego Giger chciałby korzystać z Usług Końcowych w zmienionym zakresie. 
 15. W przypadku dokonania zmian lub złożenia Zamówienia po upływie tego terminu, skuteczność takich zmian lub Zamówienia następuje 26. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, a świadczenie Usług Końcowych w zmienionym zakresie lub objętych Zamówieniem rozpocznie się od 1. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po skuteczności zmiany lub Zamówienia.
 16. Okresem rozliczeniowym jest zawsze miesiąc kalendarzowy. Wypowiedzenie UŚU (usunięcie Konta) jest skuteczne na koniec okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku jego złożenia po 26. dniu okresu rozliczeniowego, zastosowanie ma zasada określona w ust. 15 powyżej. 
 17. Wypowiedzenie pozostaje bez wpływu na zobowiązania zaciągnięte przez Gigera lub Udostępniającego, w tym obowiązek opłacania Cen Zamówień lub Opłaty Abonamentowej – w zakresie Zamówień i Subskrypcji w części opłacanej Udostępniającego, z uwagi na fakt, iż warunki wypowiedzenia umowy stanowiącej podstawę odpłatności Udostępniającego są uregulowane w odrębnym dokumencie zawartym pomiędzy Udostępniającym i GIGLIKE. W zakresie Zamówień i Subskrypcji w części opłacanej przez Gigera lub też gdy Giger jest jednocześnie Udostępniającym – wypowiedzenie UŚU (usunięcie Konta) pozostaje bez wpływu na zobowiązania Gigera powstałe, naliczone lub wymagalne do upływu terminu wypowiedzenia (skuteczności wypowiedzenia) zgodnie z zasadą wyrażoną w ust. 16 powyżej.
 18. GIGLIKE zastrzega sobie prawo do niewykonania Usług GIGLIKE, jeżeli:
  1. Giger nie dokona aktywacji Dostępu;
  2. w momencie składania oświadczenia przez Gigera, w szczególności w formie Zamówienia nie będzie to możliwe przy użyciu dostępnych GIGLIKE lub Partnerom środków technicznych i posiadanej wiedzy, z przyczyn losowych lub w rozsądnym terminie;
  3. świadczenie Usługi GIGLIKE lub informacje przekazane przez Gigera są niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami etycznymi lub zasadami współżycia społecznego lub prowadziłyby do ich naruszenia;
  4. Zamówienie lub oświadczenie Gigera jest niepełne, dotknięte jest wadą lub godzi w interesy lub dobre imię GIGLIKE lub Partnera;
  5. wartość Zamówienia lub Subskrypcji po zmianach jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do zakresu Usług GIGLIKE, a także z ważnych powodów, gdy realizacja Zamówienia wiązałaby się z niewspółmiernie wysokimi nakładami po stronie GIGLIKE;
  6. brak jest na Instrumencie Płatniczym środków wystarczających na pokrycie Zamówienia lub trwającej Subskrypcji i nie jest możliwe ich pobranie mimo dwukrotnego ponowienia próby płatności;
  7. Giger lub Udostępniający zalegają z wymagalnymi płatnościami na rzecz GIGLIKE z tytułu Opłaty Abonamentowej lub Cen Zamówień;
  8. Giger nie zaakceptuje OWU lub nie wyrazi obligatoryjnych dla danej Usługi Końcowej zgód;
  9. Giger nie wyrazi zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi Końcowej przed upływem terminu do odstąpienia od UŚU lub Umowy Końcowej i utratę tego prawa w sytuacji, gdy termin realizacji Usługi Końcowej jest krótszy niż 14 dni od dnia zawarcia UŚU lub złożenia Zamówienia, a także gdy Zamówienie jest składane przed upływem 14 dni od aktywacji Dostępu.

§ 5. Zamówienia, Subskrypcje i płatności

 1. Postanowienia poniższe mają zastosowanie w zakresie, w jakim GIGLIKE udostępnia opisaną poniżej funkcjonalność w ramach Platformy i wyłącznie w zakresie, w jakim świadczenia na rzecz Gigera nie zostały uprzednio opłacone z góry przez Udostępniającego. Jednakże w przypadku rozszerzenia zakresu Subskrypcji przez Gigera ponad zakres opłacany przez Udostępniającego, Giger zobowiązany jest do pokrycia do brakującej części Opłaty Abonamentowej ponad część opłaconą przez Udostępniającego.
 2. Giger, za pośrednictwem Platformy może, poprzez wyselekcjonowanie interesujących go Usług Dodatkowych lub Pakietów złożyć Zamówienie, w tym także modyfikujące jego Subskrypcję.
 3. Aby złożyć Zamówienie, Giger zobowiązany jest do dodania interesujących go Usług Dodatkowych lub Pakietów do Koszyka oraz do opłacenia każdorazowo Ceny Zamówienia lub wyrażenia zgody na pobieranie cyklicznej Opłaty Abonamentowej (w zależności od dokonanego wyboru i uprawnień przyznanych w ramach jego Dostępu) – płatnych z jego Instrumentu Płatniczego lub ze środków udostępnionych mu w Portfelu.
 4. Dla skuteczności Zamówienia składanego na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca kalendarzowego lub od aktywacji Dostępu, a także jeżeli świadczenie Usługi Końcowej ma nastąpić niezwłocznie, konieczne jest także wyrażenie zgody określonej w § 4 ust. 18 lit. i) powyżej. Brak takiej zgody skutkuje zastosowaniem zasady określonej w § 4 ust. 15.
 5. Niezależnie od powyższego, dla skutecznego świadczenia Usług Końcowych objętych Zamówieniem, Giger zobowiązany jest akceptacji odpowiednich OWU wszelkich Usług Końcowych objętych Zamówieniem oraz wyrażenia obligatoryjnych dla wszystkich Usług Końcowych zgód.
 6. Zamówienie jest uznawane za potwierdzone z chwilą jego złożenia.
 7. W przypadku udostępnienia Gigerowi w ramach Subskrypcji Usługi Portfela przez Udostępniającego, w zależności od wybranego przez Udostępniającego modelu Giger jest uprawniony, do wysokości Kwoty Limitu:
  1. do składania Zamówień korzystając ze środków w Portfelu:
  2. do nabywania Usług Dodatkowych w ramach świadczonych w jego Subskrypcji Usług Końcowych korzystając ze środków w Portfelu.
 8. Wszelkie płatności za Zamówienia następują na rachunek bankowy GIGLIKE. Gigerzy nie będą zobowiązani do uiszczania jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Partnerów, chyba że dokonają zakupu usług lub towarów bezpośrednio od Partnera.
 9. Wszystkie ceny Pakietów i Usług Dodatkowych widoczne w Platformie są cenami netto podanymi w złotych polskich (PLN) i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług w należnej wysokości na etapie opłacania składania Zamówienia. Aktualne ceny Pakietów i Usług Dodatkowych są każdorazowo wskazane w Platformie i mogą ulegać zmianom w każdym czasie. W przypadku, gdyby Usługa Końcowa obejmowała płatność w walucie innej niż złoty polski, GIGLIKE przeliczy tę kwotę na walutę polską, zgodnie z zaksięgowaną w złotych polskich przez operatora rachunku bankowego GIGLIKE kwotą pieniężną według kursu obowiązującego w dniu księgowania transakcji w banku prowadzącym rachunek bankowy GIGLIKE, z uwzględnieniem wszelkich opłat dodatkowych (np. z tytułu przewalutowania).
 10. GIGLIKE wystawia podmiotom, które dokonują zapłaty, odpowiednie dokumenty księgowe na okoliczność opłacanych Cen Zamówień i Opłat Abonamentowych. Dowody te mogą być wystawiane i wysyłane w formie i drogą elektroniczną na wskazane przez odpowiednie podmioty adresy e-mail. O ile okoliczności faktyczne lub bezwzględnie obowiązujące przepisy nie wymuszają innego sposobu postępowania, GIGLIKE wystawia Gigerom na koniec miesiąca jedną fakturę zbiorczą, obejmującą całość Subskrypcji, w tym wszelkie Zamówienia. Proces wystawiania i przesyłania faktur może być zautomatyzowany – w takim wypadku Giger otrzyma fakturę z systemu fakturowania w terminie 15 dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego.
 11. Płatność za Zamówienie jest dokonywana przez Gigera z góry za pośrednictwem płatności online dostarczanych przez wybranego przez GIGLIKE dostawcę płatności elektronicznych. 
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy Końcowej lub całej Subskrypcji, pod warunkiem iż nastąpiło w odpowiednim terminie, Giger nie zrzekł się tego prawa a świadczenie Usługi Końcowej jeszcze się nie rozpoczęło, GIGLIKE zobowiązana jest do zwrotu płatności otrzymanych od Gigera, przy czym może potrącić ze zwracanej kwoty opłatę równą kosztom obsługi transakcji przez operatora płatności (prowizji), uiszczonych przez GIGLIKE lub do których zapłaty GIGLIKE będzie zobowiązana.
 13. W przypadku wyboru Instrumentu Płatniczego jako sposobu opłacania Opłaty Abonamentowej, opłata za każdy kolejny okres rozliczeniowy (z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 powyżej) będzie pobierana automatycznie przed jego rozpoczęciem, 27. dnia miesiąca poprzedzającego nowy okres rozliczeniowy (chyba, że co innego wynika z umowy GIGLIKE z Udostępniającym – w takim wypadku w powyższym terminie pobierana jest jedynie brakująca część Opłaty Abonamentowej ponad część opłaconą przez Udostępniającego, jeśli taki przypadek ma zastosowanie w ramach danej Subskrypcji), do momentu zgłoszenia skutecznego wypowiedzenia UŚU lub rezygnacji ze wszystkich Usług Dodatkowych i Pakietów przez Gigera. W przypadku wypowiedzenia jedynie niektórych Usług Dodatkowych i Pakietów lub zmiany ich zakresu na uboższy, Opłata Abonamentowa ulega proporcjonalnemu obniżeniu, z uwzględnieniem cen Pakietów lub Usług Dodatkowych o uboższym zakresie.
 14. Z chwilą zdefiniowana Instrumentu Płatniczego, Giger upoważnia GIGLIKE do pobierania z niego Cen Zamówień lub Opłaty Abonamentowej za pośrednictwem wybranego przez niego operatora płatności elektronicznych. 
 15. W przypadku braku środków na aktualnie zdefiniowanym Instrumencie Płatniczym, złożenie Zamówienia jest niemożliwe.
 16. W odniesieniu do trwających Subskrypcji, w przypadku braku środków na Instrumencie Płatniczym przy próbie pobrania Opłaty Abonamentowej lub zmiany danych Instrumentu Płatniczego skutkujących wygaśnięciem dokonanego uwierzytelnienia lub wygaśnięcia ważności Instrumentu Płatniczego, operator płatności elektronicznych podejmuje dwukrotnie ponowną próbę pobrania płatności. W przypadku trzykrotnego braku powodzenia pobrania płatności, następuje automatyczne zablokowanie lub ograniczenie Gigerowi Dostępu, a w konsekwencji – do wszystkich Usług Końcowych. 
 17. Dokonanie przez Gigera zapłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia ograniczenia lub zablokowania Dostępu lub zmiany danych Instrumentu Płatniczego na umożliwiające pobranie Opłaty Abonamentowej, skutkować będzie odblokowaniem tego Dostępu od najbliższego okresu rozliczeniowego, o ile płatność na ten najbliższy okres rozliczeniowy zostanie skutecznie pobrana. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego GIGLIKE. GIGLIKE, w drodze odstępstwa może zaakceptować także płatność dokonaną w późniejszym terminie, ale w każdym wypadku przed terminem pobrania kolejnej płatności.
 18. Giger ma prawo do ograniczenia zakresu lub zrezygnowania z Subskrypcji w dowolnym czasie, ze skutkiem na koniec ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 14.
 19. W przypadku zmiany Cen Pakietów lub Usług Dodatkowych GIGLIKE przysługuje prawo do podwyższenia łącznej wysokości cyklicznej opłaty pobieranej od Gigera z Instrumentu Płatniczego za Subskrypcję (Opłaty Abonamentowej) w odpowiednim zakresie. Zmiana taka będzie miała zastosowanie od miesiąca następującego po aktualnie trwającym miesiącu Subskrypcji. Postanowienia § 10 ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

Wszystkie Opłaty Abonamentowe i Ceny Pakietów mogą podlegać waloryzacji raz w roku przy użyciu najnowszego Wskaźnika Waloryzacji, począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego po publikacji każdego z nich. W przypadku, gdyby oba Wskaźniki Waloryzacji przyjęły wartość ujemną (tj. mniejszą niż sto) wysokość tych opłat i cen w danym roku nie będzie podlegała waloryzacji. O dokonanej waloryzacji GIGLIKE poinfromuje Gigerów w sposób tożsamy z opisanym w art. 19 powyżej.

§ 6. Odstąpienie od UŚU lub Umowy Końcowej

 1. Giger, który zawarł UŚU lub Umowę Końcową może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego § 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od UŚU lub Umowy Końcowej winno zostać złożone w formie dokumentowej (np. mailowo) i przesłane do GIGLIKE. 
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Końcowej nie przysługuje w przypadku, gdy w momencie składania Zamówienia lub akceptacji OWU Giger zrzekł się prawa do odstąpienia od Umowy Końcowej z uwagi na: (i) złożenie Zamówienia na krócej niż 14 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego); (ii) złożenie Zamówienia na krócej niż 14 dni od aktywacji Dostępu lub (iii) rozpoczęcie świadczenia Usługi Końcowej niezwłocznie po zawarciu Umowy Końcowej.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Końcowej nie przysługuje także w odniesieniu do Umów Końcowych, obejmujących Usługi Końcowe:
  1. które zostały wykonane przez Partnera w pełni za wyraźną zgodą Gigera, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Partnera utraci prawo odstąpienia od Umowy Końcowej;
  2. których cena lub inne wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Partner nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Końcowej; 
  3. co do których Giger wyraźnie żądał, aby Partner do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Partner świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Giger żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy Końcowej przysługuje Gigerowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  5. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  6. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie Końcowej oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi Końcowej;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Gigera przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Końcowej i po poinformowaniu go przez Partnera o utracie prawa odstąpienia.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Końcowej rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Partner wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Gigera lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy Końcowej.
 5. GIGLIKE ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Gigera o odstąpieniu od Umowy Końcowej, zwrócić Gigerowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Gigera sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Partnera). 
 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Giger, chyba że Giger wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Gigera kartą płatniczą, zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Gigera. 
 7. Jeżeli w następstwie Usług GIGLIKE Giger objął jakąkolwiek rzecz w posiadanie i w następstwie odstąpienia tytuł do posiadania tej rzeczy odpadł lub rzecz była wydana pod tytułem zwrotnym,  Giger ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Końcowej, zwrócić rzeczy i inne świadczenia GIGLIKE lub Partnera do GIGLIKE lub przekazać je osobie upoważnionej przez GIGLIKE do odbioru, chyba że GIGLIKE lub Partner zaproponowali, że sami odbiorą rzeczy i inne świadczenia. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki przed jego upływem. Jeżeli GIGLIKE lub Partner nie zaproponowalił, że sami odbiorą rzecz od Gigera, GIGLIKE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Gigera do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Gigera dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Giger ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, a w powyższym zakresie może przysługiwać GIGLIKE prawo potrącenia kwoty odpowiadającej zmniejszeniu wartości rzeczy z ceną uiszczoną przez Gigera. Potrącenia takiego może dokonać GIGLIKE działając w imieniu Partnera, także z podpiętego przez Gigera Instrumentu Płatniczego.
 9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Gigera od Umowy Końcowej, które Giger obowiązany jest ponieść:
  1. jeżeli Giger wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Partnera, GIGLIKE nie jest zobowiązana do zwrotu Gigerowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  2. Giger ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i innych świadczeń,
  3. w przypadku Usług Końcowych, których wykonywanie – na wyraźne żądanie Gigera – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Końcowej, Giger, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Końcowej po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Końcowej. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. 
 10. Powyższe postanowienia nie znajdują zastosowania do wszelkich świadczeń (usług lub towarów) dodatkowych, zamawianych, nabywanych, zlecanych i opłacanych bezpośrednio u Partnera poza GIGLIKE.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Usługi Końcowe na rzecz Gigera świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek dany Partner, chyba że przy składaniu Zamówienia GIGLIKE określił wyraźnie, iż Usługi Końcowe będą świadczone przez niego osobiście. GIGLIKE nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenie Gigera powstałe w wyniku świadczenia Usług Końcowych, zawarcia stosunku umownego przez Gigera z Partnerem lub podjęcia określonej decyzji przez Gigera na podstawie informacji uzyskanych od GIGLIKE. GIGLIKE nie ponosi odpowiedzialności wobec Gigera za niedopełnienie przez Partnera należytego obowiązku realizacji Usług Końcowych. GIGLIKE nie gwarantuje prawidłowości realizacji Usług Końcowych przez Partnerów, jednakże dokłada starań w celu doprowadzenia do wykonania Usług Końcowych.
 2. Postanowienie powyższe nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy GIGLIKE ponosi winę w wyborze lub nienależyta realizacja lub brak realizacji Usług Końcowej nastąpiła z uwagi na okoliczności, za które wyłączną winę ponosi GIGLIKE. W takim wypadku wynagrodzenie z tytułu Ceny Zamówienia lub Opłaty Abonamentowej nie należy się, a uiszczone podlega zwrotowi.
 3. Roszczenia Gigera, związane z wykonaniem Usług Końcowych przez Partnerów, powinny być kierowane bezpośrednio do Partnerów, jako wyłącznie odpowiedzialnych za świadczenie Usług Końcowych. GIGLIKE zobowiązuje się współpracować z Gigerami w celu przekazywania im szczegółowych informacji nt. Partnerów (w szczególności: dane rejestrowe, dane kontaktowe, informacje o osobach do kontaktu).
 4. GIGLIKE nie świadczy Usług Końcowych, wobec czego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód w mieniu lub na osobie, w szczególności w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu lub szkód majątkowych, nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Partnera umyślnie, zarówno w reżimie odpowiedzialności kontraktowej jak i deliktowej. Jednakże, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkującej także odpowiedzialnością deliktową Partnera (wyrządzenia szkody), zaleca się aby Gigger skierował roszczenie bezpośrednio do Partnera i nie dochodził od GIGLIKE roszczenia z tego tytułu bez uprzedniego, prawomocnego orzeczenia oddalającego roszczenie z tożsamego czynu przeciwko Partnerowi, którego czyn stanowił podstawę takiego roszczenia lub kategorycznej odmowy poniesienia odpowiedzialności przez Partnera.
 6. GIGLIKE, na wyraźne życzenie Gigera, może pośredniczyć w procedurze reklamacyjnej w przypadku niezadowolenia z Usługi Końcowej.
 7. Giger przyjmuje do wiadomości, iż Usługi Końcowe w zakresie, w którym pochodzą od Partnerów z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą podlegać prawu obcemu – prawu państwa siedziby Partnera albo państwa wykonania Usługi Końcowej lub innego państwa wskazanego w OWU, a w związku z tym przyznane Gigerowi uprawnienia i ochrona konsumencka może odbiegać od opisanej w Regulaminie, za co GIGLIKE nie ponosi odpowiedzialności.
 8. GIGLIKE nie ponosi odpowiedzialności także za Treści umieszczane w Platformie, działania i zaniechania Użytkowników oraz za nienależyte wykonanie, bądź niewykonanie przez nich zobowiązań zaciągniętych za pośrednictwem Platformy. Wyłącznie odpowiedzialnymi z tego tytułu są osoby publikujące Treści lub osoby, które zaciągnęły poszczególne zobowiązania.
 9. Użytkownicy ponoszą wobec innych Użytkowników i GIGLIKE odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w ramach Platformy, a także za działania i zaniechania osób za które ponoszą odpowiedzialność.
 10. GIGLIKE odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UŚU lub Usług, które jest następstwem zawinionego i umyślnego działania GIGLIKE. Odpowiedzialność GIGLIKE w każdym przypadku ograniczona jest do szkody rzeczywistej.
 11. GIGLIKE nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Platformy oraz za przerwy w dostępności Platformy z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) oraz spowodowanych działaniami siły wyższej.
 12.  W razie skierowania przez Udostępniającego, Gigera lub osobę trzecią roszczeń wobec GIGLIKE, w związku z okolicznościami, za które GIGLIKE odpowiedzialności nie ponosi, GIGLIKE przekaże wszelkie informacje na temat roszczenia do podmiotu, który w jego opinii ponosi odpowiedzialność za to roszczenie. Podmiot ten, o ile związał się postanowieniami Regulaminu, zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić GIGLIKE z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jego miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez GIGLIKE z tego tytułu w pełnej wysokości. Niezależnie od powyższego Partnerzy zobowiązani są do przejęcia odpowiedzialności w miejsce GIGLIKE w tożsamym zakresie w przypadku roszczeń, za które pozostają odpowiedzialni mocą niniejszego Regulaminu i umów zawartych z GIGLIKE, wobec czego Gigerzy winni kontynuować dochodzenie roszczeń od poszczególnych Partnerów w przypadku przekazania ich roszczeń przez GIGLIKE konkretnym Partnerom.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do Usług GIGLIKE oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez GIGLIKE, w szczególności kwestii związanych z realizacją Zamówień.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem [email protected] lub w formie pisemnej pod adresem rejestrowym GIGLIKE  z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji GIGLIKE zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. GIGLIKE rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja GIGLIKE jest ostateczna.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji, chyba że Użytkownik zastrzegł wolę otrzymania odpowiedzi w inny, utrwalony sposób.
 6. Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które GIGLIKE nie ponosi żadnej odpowiedzialności, GIGLIKE przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu podmiotowi.

§ 9. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników są: GIGLIKE, w zakresie świadczonych Usług GIGLIKE oraz Partnerzy w zakresie świadczonych Usług Końcowych. 
 2. GIGLIKE jest uprawniona do przekazania danych osobowych Gigera Partnerowi, którego Usługi Końcowe mają być świadczone na rzecz Gigera, po dokonaniu przez niego aktywacji Dostępu,  na podstawie (i) zgody Gigera lub (ii) w celu należytego wykonania umów zawartych z Udostępniającymi, Gigerami i Partnerami oraz umożliwienia świadczenia Usług Końcowych co stanowi prawnie uzasadniony interes GIGLIKE – które to stanowią podstawy legitymizujące przetwarzanie danych osobowych określone w art. 6 ust. 1 lit. a oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”.
 3. W celu Rejestracji w Platformie Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Ponadto, przy składaniu Zamówienia, Giger może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych umożliwiających realizację Usług GIGLIKE oraz Usług Końcowych. Dane osobowe mogą być udostępnianie Partnerom jako odbiorcom danych – administratorom danych osobowych – do przetwarzania w niezbędnym zakresie, w celu świadczenia Usług Końcowych.
 4. Partnerzy, jako administratorzy danych osobowych, są wyłącznie odpowiedzialni za uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz spełnienie obowiązków informacyjnych określonych w art. 12-14 RODO w przypadku pozyskania danych od GIGLIKE, przy czym GIGLIKE może wspierać Partnerów w wykonaniu tych obowiązków także poprzez zbieranie w imieniu Partnerów zgód na przetwarzanie danych osobowych wyrażanych na rzecz Partnerów poprzez Platformę oraz wyświetlanie i udostępnianie obowiązków informacyjnych pochodzących od Partnerów w ramach Platformy.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich podanie stanowi warunek zawarcia UŚU, Umowy Końcowej oraz świadczenie Usług Końcowych Niepodanie danych uniemożliwia świadczenie Usług GIGLIKE na rzecz Użytkownika lub Usług Końcowych na rzecz Gigera.
 6. GIGLIKE oświadcza, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności RODO.
 7. Giger może w każdym momencie złożyć oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wykonać inne uprawnienie wynikające z RODO. Jeżeli zakres takiego żądania Gigera uniemożliwi świadczenie Usługi Końcowej, Partner zaprzestanie jej świadczenia na rzecz Gigera, co pozostaje bez wpływu na obowiązek uiszczania Opłaty Abonamentowej lub Cen Zamówień.
 8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, a także zakres uprawnień przysługujących Użytkownikom oraz sposób ich realizacji określa Polityka Prywatności.

 § 10. Postanowienia końcowe

 1. UŚU może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron (GIGLIKE lub Użytkownika), przy czym przez GIGLIKE wyłącznie z ważnych powodów, takich jaki istotne naruszenie Regulaminu lub opóźnienia w opłacaniu Opłat Abonamentowych lub Cen Zamówień przez Gigera lub Udostępniającego, a także zakończenie działalności Platformy.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać UŚU poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta z poziomu jego ustawień (z zastrzeżeniem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec GIGLIKE i Partnerów), a Odwiedzający poprzez zaprzestanie korzystania z Platformy i usunięcie plików cookies Platformy. W odniesieniu do Gigerów będących jednocześnie Udostępniającymi termin wypowiedzenia UŚU wynosi trzy miesiące, a skuteczność wypowiedzenia następuje zawsze na koniec okresu wypowiedzenia. W przypadku Gigerów i Udostępniających zastosowanie mają także dalej idące postanowienia Regulaminu, ograniczające możliwość rozwiązania UŚU z uwagi na istniejące zobowiązania wobec GIGLIKE. 
 3. GIGLIKE zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w UŚU lub Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmian funkcjonalności Platformy lub zasad jej działania, zmian w zakresie świadczonych Usług lub zasadach ich działania, zmian zasad współpracy z Partnerami, wprowadzania nowych Usług Końcowych lub zmian odnoszących się do rozliczeń, cen (w tym ich wysokości), wprowadzania lub usuwania opłat. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich w Platformie,  a w zakresie zmian UŚU, pod warunkiem powiadomienia danego Użytkownika – z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu lub UŚU Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na zmienione postanowienia Regulaminu lub UŚU. Sprzeciw można zgłosić w formie e-mailowej na adres: [email protected]. Skuteczny sprzeciw skutkuje rozwiązaniem UŚU oraz usunięciem Użytkownika, co pozostaje bez wpływu na zobowiązania zaciągnięte przed zmianą Regulaminu. Po upływie 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, domniemywa się, że Użytkownik przyjmuje zmienione postanowienia. 
 5. Zamówienia jednorazowe złożone przez Gigerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu lub UŚU będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu lub UŚU. Powyższe nie dotyczy Zamówień na usługi świadczone cyklicznie lub w sposób ciągły.   
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2022 r. i obowiązuje do odwołania. GIGLIKE może w każdym czasie, z ważnych przyczyn, zaprzestać świadczenia Usług lub prowadzenia Platformy, o czym powiadomi niezwłocznie Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Odwiedzających wyświetlając odpowiednią informację na stronie głównej Platformy. 
 7. Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.